Sotek

Lizardman de la Gojira

Description:
Bio:

Mosura ya Mosura
Dongan kasakuyan indo muu
Rusuto uiraandoa, hanba hanbamuyan, randa banunradan
Tounjukanraa
Kasaku yaanmu

Sotek

Rock Lobster bigmarabill minomusho